Accessibility Links

Select a Language:

 1. English Language
 2. German Language
 3. Dutch Language
 4. French Language
 5. Italian Language
 6. Czech Language
 7. Danish Language
 8. Swedish Language
 9. Croatian Language
 10. Finish Language
 11. Portugal Language
 12. Spanish Language
 13. Norwegian Language
 14. Macedonian Language
 15. Serbian Language
 16. Polish Language
 17. Hungarian Language
Banner

Main Content:

Latest News

Back

Djurförsöksetiska nämnder kritiseras av JO

Djurens Rätt anmälde Stockholms södra, Göteborgs och Malmö/Lunds djurförsöksetiska nämnder till Justitieombudsmannen (JO) i september 2009 för att ledamöter i varierande grad tillåtits delta även när de är jäviga. Detta strider mot förvaltningslagen, skriver JO i sitt beslut om anmälan den 19 oktober 2010. JO kritiserar därför de tre djurförsöksetiska nämnderna.

Detta är andra gången som Djurens Rätt JO-anmält djurförsöksetiska nämnder för att bryta mot förvaltningslagens bestämmelser om jäv. Första gången var 1999, då sex djurförsöksetiska nämnder anmäldes, bland annat de tre som anmäldes förra året. JO lämnade förra gången sitt beslut året efter anmälan och var då kritisk mot nämndernas agerande.

De djurförsöksetiska nämnderna är myndigheter och ska därför agera i enlighet med förvaltningslagen. Enligt denna får jäviga ledamöter inte delta i handläggning av ärenden. I förvaltningslagen redovisas när man är jävig, som till exempel om saken angår honom själv. JO ska övervaka att myndigheter följer lagar och andra författningar och att de i även i övrigt uppfyller sina skyldigheter. JO kan inte ändra på en myndighets beslut.

- Beslutet innebär att JO igen är kritisk mot att djurförsöksetiska nämnder bryter mot förvaltningslagens bestämmelser om jäv. Det gör JO:s kritik ännu allvarligare, anser Staffan Persson, ansvarig för djurförsöksfrågor i Djurens Rätt.

I beslutet nu skriver JO bland annat följande: "Av JO:s utredning att döma har de brister som uppdagats sin grund i en alltför informell handläggningsform, där inhämtande av upplysningar – beredningsåtgärder – inte tydligt åtskiljs från föredragning och överläggning inför beslut. Metoden att i de beslutande organen engagera företrädare för dem som ofta uppträder som sökande synes vidare bidra till en risk för att jävsproblematiken byggs in i verksamheten, vilket ärendet illustrerar".

- Det innebär att JO tydligt pekar på att det är de djurförsöksetiska nämndernas sammansättning som är problemet, konstaterar Staffan Persson.

Ingen möjlighet att överklagaEnligt förvaltningslagen får beslut i en jävsfråga överklagas endast i samband med överklagande av det beslut varigenom myndigheten avgör ärendet. I Sverige kan de flesta myndighetsbeslut överklagas och därför är det i systemet inbyggt att även beslut i en jävsfråga kan överklagas, men de beslut som djurförsöksetiska nämnder fattar kan enbart överklagas av sökanden. Därför är det inte möjligt att överklaga beslut av djurförsöksetiska nämnder som kan vara i strid med förvaltningslagens bestämmelser om jäv. Därför är det inte heller möjligt att överklaga andra beslut av djurförsöksetiska nämnder, som godkännande av ansökningar som etisk prövning av djurförsök – inte ens om det finns skäl att tro att godkännandet är i strid med djurskyddslagstiftningen.

- Djurförsöksetiska nämnder kan fortsätta bryta mot förvaltningslagens bestämmelser om jäv, trots kritik från JO. Det finns två sätt att åtgärda detta på. Ett sätt är att ändra sammansättningen av de djurförsöksetiska nämnderna så att den jävsproblematik som är inbyggd i verksamheten tas bort. Ett annat sätt är att göra det möjligt att överpröva beslut fattade av djurförsöksetiska nämnder, så att det då också är möjligt att överpröva beslut i jävsfrågor, förklarar Staffan Persson.

Skäl till kritikOm förvaltningslagens bestämmelser om jäv inte upprätthålls "kan det i förlängningen framstå som oundvikligt att förändra sammansättningen i nämnderna", enligt 1997 års utredning om alternativa metoder till djurförsök och försöksdjursanvändningens omfattning i framtiden mm, betänkandet Djurförsök, SOU 1998:75, sidan 173. Citatet är från ett avsnitt om hur jäv hanteras i de djurförsöksetiska nämnderna. Utredningen konstaterade att den efter genomgången av de etiska nämndernas handläggning "funnit skäl att rikta kritik mot nämnderna i denna fråga".

2007 överlämnades till regeringen betänkandet Etiskt godkännande av djurförsök – nya former för överprövning, SOU 2007:75, av 2006 års djurförsöksetiska utredning. Utredningen föreslår att det ska inrättas en central djurförsöksetisk nämnd som ska pröva ärenden som överklagats av sökanden. Utredningen föreslår också att en regional djurförsöksetisk nämnd ska kunna överlämna ett ärende till den centrala djurförsöksetiska nämnden för avgörande om en ansökan ger upphov till frågor av ”ny och principiell karaktär” eller om nämnden är oenig. I båda fallen föreslås att minst tre ledamöter ska begära sådant överlämnade för att det ska kunna ske. Utredningen föreslår inte att någon annan ska kunna överklaga beslut av en regional djurförsöksetisk nämnd. Regeringen har inte gjort något åt utredningens förslag.

Djurens Rätt anser att det ska införas möjlighet att överpröva beslut fattade av djurförsöksetiska nämnder och att djurskydds- och djurrättsorganisationer ges talerätt.

“I ABHOR VIVISECTION WITH MY WHOLE SOUL. ALL THE SCIENTIFIC DISCOVERIES STAINED WITH INNOCENT BLOOD I COUNT AS OF NO CONSEQUENCE.” MOHANDAS (MAHATMA) GANDHI

Top of the page